މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ޒެޑް.ވީ މިރަށުގެ މިސްކިތު މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ޒެޑް.ވީ މިރަށުގެ މިސްކިތު މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ ކައުންސިލްގައި މިއަދު މެންދުރެވެ. މިއީ މިސްކިތު މުވައްޒަފުންނާއި ޒެޑް.ވީ އާއްމުކޮށް

Read more

މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާއިފިއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު ހައެއް ޖެހިއިރު އޮތް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވާ ދެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

Read more

އިމާމްވެ ހުކުރުކުރުން

18 އޮކްޓޯބަރ 2019 ގައި މަކުނުދޫ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމްވެ ހުކުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް: މަސްޖިދުއް ތަޤްވާގައި އިމާމްވެ ހުކުުރުކުރައްވާނީ އަލްފާޟީލް ޢަބްދުﷲ ވަލީދު  އިބްރާހީމް ޖަމީލާހިޔާ ހދ.މަކުނުދޫ

Read more

މަސްމާރުކޭޓު އެޅުން

ހދ.މަކުނުދޫގައި ސަރުކާރުން އަޅުއްވާ ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސްމާރުކޭޓު އެޅުމަށްޓަކައި އަނެއްކާވެސް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިފަހަރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މަސްމާރުކޭޓުގައި ކެފޭއަކާއި، ފިހާރައެއްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

Read more

ހދ.މަކުނުދޫގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން

ހދ.މަކުނުދޫގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިސްޕްލާންޓް، މިހާރު ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާކަމަށް އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ސީޓްރެޝަރ މޯލްޑިވްސް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ. އަދި މި ޕްލާންޓް މިހިނގާ ޑިސެމްބަރ މަސްތެރޭގައި

Read more
Page 3 of 41234