ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އެކު ޚާއްސަ ވަގުތުކޮޅެއް

މިއަދަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން މިއަދުވަނީ ޚާއްސަ ވަގުތުކޮޅެއް މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެކަހަލަ ފަރާތްތަކާއި އެކު ހޭދަކުރައްވާފައެވެ.

Read more

މަކުނުދޫ ޖެޓީ ސަރަޙައްދު ފެހި ކުރުމުގެ ޙާއްސަ ޕްރޮގުރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މަކުނުދޫ ޕޮލިސް ސުޓޭޝަންގެ ފަރާތުން މަކުނުދޫ ކައުންސިލާއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ސުޕީޑްފެރީގެ ބޭފުޅުންނާއި  ގުޅިގެން މިރަށުގެ ޖެޓީ ސަރަޙައްދު ފެހި ކުރުމުގެ ޙާއްސަ ޕްރޮގުރާމެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

Read more

ކުޑަަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޙާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

19 ނޮވެމްބަރ އަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެވެ. މިކަން ފާހަގަ ކުރުމުުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ވަނީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލާއި މިރަށުގެ

Read more

ބުރިޖިން ޕުރޮގުރާމުގެ މިއަހަރުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ބުރިޖިން ޕޮރޮގުރާމުގެ މިއަހަރުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ޙާއްސަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވީ ކައުންސިލްގެ އިސް

Read more

ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް އަންގާ އެންގުން

ޤާނޫން ނަންބަރ:93/4 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫން)ގެ ދަށުން ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދޫނި ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ގޯނާ ކުރަމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާ އެންވަޔަރމަންޓް ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ތަކުރާރުކޮށް

Read more
Page 2 of 41234