މަކުނުދޫ ޖެޓީ ސަރަޙައްދު ފެހި ކުރުމުގެ ޙާއްސަ ޕްރޮގުރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މަކުނުދޫ ޕޮލިސް ސުޓޭޝަންގެ ފަރާތުން މަކުނުދޫ ކައުންސިލާއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ސުޕީޑްފެރީގެ ބޭފުޅުންނާއި  ގުޅިގެން މިރަށުގެ ޖެޓީ ސަރަޙައްދު ފެހި ކުރުމުގެ ޙާއްސަ ޕްރޮގުރާމެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

Read more

ކުޑަަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޙާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

19 ނޮވެމްބަރ އަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެވެ. މިކަން ފާހަގަ ކުރުމުުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ވަނީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލާއި މިރަށުގެ

Read more
Page 5 of 11« First...34567...10...Last »